JUKO RY:N LUOTTAMUSMIESVAALIN EHDOKASASETTELU TOIMIKAUDELLE 2023- 2026 JA KUTSU VAALIKOKOUKSEEN

6.3.2023


Riihimäen kaupungin ja JUKOn luottamusmiehet seuraavalle toimikaudelle valitaan maaliskuun aikana. Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten määrä on neuvoteltu työnantajan kanssa 1.8.2023 alkavalle kaudelle.  

Ehdokasasettelu pääluottamusmies- ja luottamusmiesvaalia varten tapahtuu ilmoittamalla  halukkuus ehdokkuudesta tiistaihin 14.3.2023 klo 15 mennessä. Ehdokkaaksi asettuessa tulee ilmoittaa, asettuuko ehdolle pääluottamusmieheksi vai luottamusmieheksi.  

KVTES/OVTES/LS sopimusalan pääluottamusmies-/luottamusmiesehdokkaat ilmoittautuvat sähköpostilla osoitteeseen anneli.rantamaki@riihimaki.fi  

Teknisten (TS) sopimusalan pääluottamusmies-/luottamusmiesehdokkaat ilmoittautuvat  sähköpostilla osoitteeseen riina.lehtinen@riihimaki.fi. 

Vaalitoimikunta valmistelee ehdokkaat pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen  vaalia varten vaalikokoukseen, mikä pidetään torstaina 16.3.2022 klo 16.00 Virastokeskus Veturissa, kokoushuone Voimassa. Vaalikokouksessa ei enää ole mahdol lista asettua ehdolle.  

Pääluottamusmies-/luottamusmiesehdokkaan kelpoisuus  

Luottamusmiehen tulee olla perehtynyt edustamiansa viranhaltijoita/työntekijöitä koskeviin  säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan ja laitoksen olosuhteisiin. Pääluottamusmieheltä edellytetään lisäksi laajaa kunnan olosuhteiden tuntemista.  

Pääluottamusmies-, luottamusmies- ja varaluottamusmiesehdokkaan tulee olla Riihimäen  kaupungin viranhaltija/työntekijä. JUKO edellyttää, että viranhaltijan/työntekijän tulee olla  asianomaisen kunnan/kuntayhtymän palveluksessa vähintään kolme kuukautta ennen kuin  hänet voidaan valita luottamusmieheksi. Asia on kuitenkin paikallisesti harkittavissa (henki löllä esim. aikaisempi laaja luottamusmieskokemus). Määräaikainen palvelussuhde ei ole  ehdokkuuden este, mutta mikäli määräaikaisuus päättyy ennen kuin lm-kausi päättyy, on  valitulle luottamusmiehelle hyvä valita henkilökohtainen varaluottamusmies.  

Pääluottamusmies-/luottamusmiesehdokas ei voi toimia työnantajan edustajana niin, että  tehtävä aiheuttaa intressiristiriitaa luottamusmiestoiminnassa. Tällainen tilanne toteutuu  esimerkiksi jos henkilö toimii paikallisneuvotteluissa työnantajan edustajana. Tämän  vuoksi työnantajan edustajana toimivan henkilön ehdokkuutta luottamusmiesvaalissa tulee  harkita tarkasti.  

Pääluottamusmies-/luottamusmiesehdokkaan tulee olla jonkin JUKOn jäsen-/alayhdistyksen maksava jäsen. 

Kutsu vaalikokoukseen ja äänioikeus vaaleissa  

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitaan ehdolle asettuneista vaalikokouksessa torstaina 16.3.2022 klo 16.00 Virastokeskus Veturissa, kokoushuone Voimassa. Vaalikokoukseen kutsutaan kaikki äänioikeutetut JUKO ry:n alaisten liittojen jäsenet.  

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat vain ne JUKOn jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet, jotka ovat palvelussuhteessa Riihimäen kaupunkiin (tällaisia jäseniä eivät ole esim. eläkkeellä olevat, opiskelijat jne.). Määräaikaisessa palvelussuhteessa Riihimäen kaupunkiin olevat JUKOn jäsenyhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat  äänestää vaalissa.  

Myös työnantajan edustajana neuvotteluissa toimivat jukolaiset viranhaltijat ovat oikeutet tuja osallistumaan luottamusmiesvaaliin (äänestämään vaalissa). Heitä ei kuitenkaan  tule valita luottamusmiehiksi kuin poikkeustapauksissa ja erikseen sovittaessa.  

Vaalitoimitus kokouksessa:  

Vaalikokouksen puheenjohtaja toimittaa vaalin esitettyjen ehdokkaiden kesken. Vaalin menettelystä päättää kokous. Jos ehdokkaita tulee enemmän kuin valittavia, suoritetaan äänestys. Eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan luottamusmiehiksi. Äänten mennessä tasan  valinta ratkaistaan arvalla.  

Jos ennalta suoritettu ehdokasasettelu johtaa ”sopuvaaliin” (yhtä monta  ehdokasta kuin vaalissa paikkoja), voi vaalitoimikunta harkintansa mukaan jättää vaalikokouksen pitämättä.  

Lisätiedot  

Lisätietoja vaalimenettelystä antavat JUKO ry:n pääluottamusmiehet:  Anneli Rantamäki anneli.rantamaki@riihimaki.fi, p. 040 330 4098  

Riina Lehtinen riina.lehtinen@riihimaki.fi, p.040 330 4163  

Riihimäellä 1. maaliskuuta 2023  

JUKO ry