Yhdistyksen toimintasuunnitelma

 

 

OAJ:N RIIHIMÄEN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

Johdanto

 

OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n toimintasuunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2019–2020. OAJ:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan (2016–2020), jossa määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä arvot. 


Yhdistys tekee yhteistyötä Riihimäen talousalueen ja seutukunnan (HaLoRiJa: Hausjärvi, Loppi, Riihimäki, Janakkala) OAJ: laisten yhdistysten kanssa. 

Yhdistyksen toimintaympäristö on Riihimäen kaupunki ja toimialueena ovat varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus.

Vuodesta 2011 yhdistys on toiminut henkilöjäsenyyteen perustuvana yhdistyksenä (A-malli) ja jäseniä noin 350. 

Vuoden 2020 tärkeimpänä edunvalvonnan tehtävänä on turvata varhaiskasvatuksen ja opetuksen voimavarat sekä resurssit niukkenevassa taloudellisessa tilanteessa. Tarkkailemme aktiivisesti jäsenten työssäjaksamista. Tavoitteenamme on nykyaikainen, terveellinen ja turvallinen työympäristö kaikille.

 

OAJR harjoittaa tehokasta paikallista neuvottelutoimintaa ja vaikuttaa kaupungin yhteistoimintaelimissä. OAJR kouluttaa yhteysopettajia, rehtoreita, päiväkodinjohtajia, luottamusmiehiä ja jäseniä yhteistyössä HaLoRiJa:n kanssa, sekä järjestää erilaisia jäsentilaisuuksia. Tavoitteenamme on saada aktiivinen yhteysopettaja jokaiseen työyksikköön.

 

OAJR vaikuttaa paikalliseen kasvatusta ja koulutusta koskeviin asioihin, talousarvioon ja päättäjiin sekä julkiseen mielipiteeseen. Yhdistys pitää yllä hyviä suhteita työnantajaan, kasvatus-, opetus- ja henkilöstöhallintoon, paikallisiin virkamiehiin sekä muihin toimijoihin, kuten kunnallispolitiikkoihin ja eri sidosryhmiin. OAJR:n edustajat tapaavat säännöllisesti virkamiehiä, sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa sekä järjestävät päättäjätapaamisia.

OAJR vaikuttaa valtakunnallisella tasolla OAJ:n ja LTOL:n valtuustoissa OAJR:n valtuutettujen kautta.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat OAJ:n, OAJ Kanta-Hämeen, Akavan, JUKO:n ja TJS:n järjestämään toimintaan sekä alueellista ja eri opettajaryhmien välistä yhteistyötä kehittävään toimintaan.

 

Toimintasuunnitelmassa tavoitteiden alla olevissa tavoitetila-kohdissa on kuvattu tilannetta toimintasuunnitelmakauden päättyessä 31.12.2020 jos asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

 

Strategiset painopistealueet

 

 1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

 • Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset.

 • Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa.

 • Työ ja tulokset näkyviksi.

 

 1. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

 • Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana.

 • Arvostaminen ja luottamus.

 • Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

 

 1. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:

 • Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa.

 • Osallistavat toimintatavat.

 • Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2020


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n vaikuttaa siihen, että jäsenten työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat.

 

Tavoitetila:

 

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat kehittyneet myönteisesti. Työyhteisöjen johtamiseen on panostettu ja sitä tuetaan aiempaa enemmän. Opetushenkilöstön, esimiesten ja johtajien työn mitoitus on oikeassa suhteessa työkuormaan ja oppijoiden tuen tarpeeseen. Esimerkiksi sisäilmaongelmia, kiusaamista ja häirintää on aiempaa vähemmän. 


 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä: 

 • toiminut niin, että työsuojelutoimijoita, jotka ovat OAJ:n jäseniä, on käytetty asiantuntijoina yhdistyksen toiminnassa ja hallituksessa, ja heitä on tuettu työsuojelutehtävässä yhdistyksen toimesta. Tämä tarkoittaa yhdistykseltä aloitteellisuutta, yhteistyöpalaverien järjestämistä, yhteistä suunnittelua ja toiminnan arviointia.

 • varmistanut, että työsuojelutoimijoilla on työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus ajan tasalla 

 • varmistanut, että työsuojelutoimijoilla on mahdollisuus toimia tehtävässään aktiivisesti, kiertää ja keskustella edustettaviensa työpaikoilla ja nostaa esiin havaittuja työhön ja työoloihin liittyviä puutteita ja voimavaratekijöitä, 

 • varmistanut, että työsuojelutoimijat ovat kaikkien jäsenten tiedossa

 • järjestänyt jäsenille ja esimiehille työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia

 • tukenut työsuojeluvaltuutetun, pääluottamusmiehen ja yhdistyksen puheenjohtajan keskinäistä yhteistyötä 

 • yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun ja muiden ts-toimijoiden kanssa:

  • ollut aktiivisesti yhteydessä työnantajiin opettajien ja alan esimiesten työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisessä

  • ottanut esille paikallisissa hyvinvointia ja turvallisuutta koskevissa kyselyissä, tutkimuksissa sekä tilastoissa ilmenneet epäkohdat ja vaatinut korjaavia toimenpiteitä

  • kouluttanut lähijohtajia terveellisessä sekä turvallisessa työn suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä työaikajohtamisessa

  • kannustanut jäseniä seuraamaan työaikaa ja sen riittävyyttä, ja varmistanut, että opettajien työajassa huomioidaan erilaiset oppijat

  • antanut kannanottoja koulu- varhaiskasvatusverkkoselvityksiin ja uusien työ- ja oppimisympäristöjen hankintaan ja suunnitteluun sisäilmaongelmat ja turvallisuus huomioiden 

  • tiedottanut työsuojelutyön vaikuttavuudesta ja positiivisista muutoksista 


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien kehittämistä, jotta työ turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Tavoitetila:

 

Kasvatus- ja koulutusalan vetovoima ja arvostus on vahvistunut. Opetukseen, opetusalan esimies- ja johtotehtäviin on saatu aiempaa paremmin työaikaa. Opettajien määrää on lisätty, jotta opetuksen lisäksi myös muille opettajan professioon kuuluville tehtäville jää työaikaa. Opettajan työtehtäviä ei siirry muille henkilöstöryhmille eikä muiden henkilöstöryhmien tehtäviä opettajille. Opettajien, esimiesten ja johtajien osaamista on vahvistettu. Kasvatus- ja koulutusalan työt on turvattu ja tehtävänkuvia kehitetty vastaamaan toimintaympäristön muutokseen. Nuorten ja uusien opettajien ääni kuuluu entistä vahvemmin opetusalan kehittämisessä ja he saavat työuran alussa aiempaa enemmän tukea. 


 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • vaikuttanut paikallisen tason päättäjiin ja lisännyt heidän tietoisuuttaan edellä mainitusta asioista. 

 • nostanut esiin erityisesti resursoinnin merkityksen.  

 • järjestänyt keskustelutilaisuuden opetustoimen johdon ja esimiesten kanssa perehdytyskoulutuksen tärkeydestä ja uusien opettajien tukemisesta. 

 • järjestänyt pedagogisia työpajoja opettajan tehtäviin kohdistuvista muutoksista.

 • tavannut työnantajan edustajia.

 • herättänyt keskustelua koulutuksen ja kasvatuksen rahoituksesta ennen budjettikäsittelyä.

 • kannustanut luottamusmiehiä

  • vaatimaan työnantajaa tarkistamaan ja selkeyttämään tehtäväkuvaukset kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön nykyisiä tehtäviä vastaaviksi ja käymään neuvottelut tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksista, jos tehtävät ovat muuttuneet olennaista vaativammiksi.

  • neuvottelemaan työnantajan kanssa opv-työajassa olevien opettajien työajasta ja sen korvaamisesta, mikäli opettajalle on määrätty muita kuin opetukseen liittyviä tehtäviä.

  • osallistumaan koulutus- ja henkilöstösuunnitelmien tekemiseen.


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n vaikuttaa siihen, että koulutusta uudistetaan myönteiseen suuntaan tuntuvin panostuksin.

 

Tavoitetila:

 

Eduskuntavaaleissa kasvatus, koulutus ja tutkimus nousivat puolueiden kärkitavoitteisiin. OAJ:lle tärkeät teemat näkyvät vahvasti julkisessa keskustelussa ja hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman merkittävimmät panostukset kohdentuvat koulutukseen. Koulutuksen perusrahoitusta on nostettu, ja koulutukselle on luotu sitovat laatukriteerit. Koulutuksen perusrahoituksen turvaamiseen on vaikutettu toiminnan kaikilla tasoilla. Ikäluokkien pienenemisestä vapautuvia resursseja on ennakoiden suunnattu koulutuksen laadun parantamiseen.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • tavannut paikallistason poliitikkoja säännöllisesti ja käynyt jatkuvaa neuvottelua virkamiesten kanssa. 

 • vaikuttanut kunnan talousarvioon tiedottamalla ja tekemällä valtuustoaloitteita valtuutettujen hyödynnettäväksi.


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n vaikuttaa siihen, että koulutuksen laatu ja saavutettavuus vahvistuvat.

 

Tavoitetila:

 

Kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien tehtäviä, rahoitusta ja rakennetta on uudistettu vahvistamaan koulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Oppimisen tuki on saatu kuntoon. Opinpolkua ja oppivelvollisuutta varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun on uudistettu. Korkeakoulutusta on kehitetty ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaisia profiileja kunnioittaen. Kasvupalveluiden ja kotoutumiskoulutuksen laatu on turvattu ja perustaitotakuu toteutuu. Varhaiskasvatuksen asema julkisena palveluna on vahvistunut. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rahoituksella on turvattu palveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus.

 

Esimerkit

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • seurannut tilannetta paikallisesti, säilyttänyt hyvän keskusteluyhteyden koulutuksen järjestäjiin ja nostanut ongelmakohtia esiin tarvittaessa. 

 • näyttäytynyt yhteistyötahojen suuntaan asiantuntijaorganisaationa, johon luotetaan koulutusta koskevissa kysymyksissä. 

 • ollut aloitteellinen koulutusta koskevissa kysymyksissä ja nostanut esiin ajankohtaisia aiheita.

 • hyödyntänyt Oppimisen tukipilarit -julkaisua vaikuttamistyössä oppimisen tuen riittävyydestä. 

 • keskustellut aihepiiristä aktiivisesti paikallisten päättäjien kanssa ja selvittänyt oman toiminta-alueensa tilannetta.

 

 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n vahvistaa kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä OAJ:n omaa positiivista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

 

Tavoitetila:

 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on ennakoivasti nostettu kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan kysymyksiä ja tehty niihin liittyviä uusia avauksia. Valtakunnallisesti toimivista vaikuttamisen ja verkostoitumisen tavoista on tehty alue- ja paikallistason toimintaan sopivia malleja, ja niitä on kokeiltu käytännössä. Kansainvälistä toimintaa on kehitetty vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • toiminut aktiivisesti kiusaamista ja syrjintää vastaan.

 • korostanut opettajien roolia tasa-arvoisen koulutuksen toteuttajina. 

 • näyttäytynyt uusien ratkaisujen etsijänä, luojana, ideoijana.

 • varmistanut, että toiminnassa on imua, joka vetää puoleensa sekä nykyisiä jäseniä että houkuttelee uusia.

 • tavannut päättäjiä säännöllisesti.

 • viestinyt jäsenistönsä kanssa ja kertonut sekä oman yhdistyksensä että koko OAJ:n saavutuksista.

 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n varmistaa, että digitalisaatiota hyödynnetään paremmin sekä järjestötyössä että kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla.

 

Tavoitetila:

 

Sähköisiä kanavia hyödynnetään järjestön toiminnassa entistä laajemmin. Jäsenten sähköisiä palveluja on kehitetty jäsenlähtöisesti. Jäsenten valmiuksia toimia järjestötoiminnan sähköisissä ympäristöissä on vahvistettu. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan digitalisaatiota ja siihen liittyvää työnantajan järjestämää täydennyskoulutusta on kehitetty opetuksen laatua parantaen ja opettajan työtä tukien. Sopimusedunvalvonnassa on otettu huomioon digitalisaation vaikutukset jäsenistön työn sisältöihin ja tapaan tehdä työtä.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • kerännyt jäseniltä tietoa ongelmista ja haasteista ja välittänyt tiedon eteenpäin. 

 

 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n vahvistaa luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdistysten puheenjohtajien ja muiden paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista. 

 

Tavoitetila:

 

OAJ:n koulutukset sekä edunvalvonta- ja järjestötiedotteet ovat kohdentuneet ja vastanneet sisällöllisesti toimintasuunnitelmakauden vaatimuksia. Luottamustehtävissä toimivien aktiivisuutta hoitaa tehtävää ja ylläpitää järjestöyhteyksiä on vahvistettu tarpeen mukaan. Toimijoiden paikallinen resurssi on saatu täysimääräisenä käyttöön.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 • järjestänyt eri opettajaryhmille jäsenkoulutuksia, joissa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat jakaneet OAJ:n koulutuksissa saamaansa tietoa jäsenille.  

 • kannustanut luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja

  • osallistumaan OAJ:n perus- ja täydennyskoulutukseen ja käymään säännöllisesti neuvottelupäivillä ja täydennyskoulutuksessa.

  • tekemään itselleen yhteysopettajien sähköpostiryhmiä koulutusaloittain ja viestimään yhteysopettajien kautta jäsenille edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n varmistaa, että luottamusmiehet ja yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella työpaikalla.

 

Tavoitetila:

 

OAJ:n jäsenyhdistykset ovat huolehtineet luottamusmiesvaalien toimeenpanosta. Yhdistykset ovat nimenneet yhteysopettajat kaikkiin kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin ja vastaavat yhteysopettajien osaamisen vahvistamisesta.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • järjestänyt luottamusmiesvaalit ja uudet luottamusmiehet on valittu toimikaudelle 1.8.2019-31.7.2022.

 • varmistanut osaltaan, että luottamusmies- ja yhteysopettajaverkosto on kattava ja aktiivinen.

 • tehostanut yhteydenpitoa yhteysopettajiin ja vahvistanut näiden osaamista esimerkiksi koulutuksilla.

 • hyödyntänyt keskustason ohjeistuksia, koulutuksia ja vinkkejä siihen, miten yhteysopettajaverkostoa voidaan aktivoida.

 • ollut aktiivisesti yhteydessä keskustasoon, mikäli yhteysopettajajärjestelmän kehittämiseen kaivataan apua. 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n parantaa järjestövalmiusorganisaation toimivuutta ja lisää jäsenistön valmiutta järjestöllisiin toimiin.

 

Tavoitetila:

 

Järjestövalmiusorganisaatiota on vahvistettu, ja yhteistyötä muiden saman sopimusalan palkansaajajärjestöjen kanssa on syvennetty. Jäsenyhdistysten ja jäsenten tietoisuutta järjestövalmiudesta on lisätty. Jäsenryhmien keskinäistä solidaarisuuden tunnetta on vahvistettu.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • järjestänyt jäsentapahtumia ja koulutuksia kaikille opettajaryhmille yhteisesti. Yhdistys on lisännyt tai vahvistanut viestintäkanaviaan tavoitteena suoran viestinnän lisääminen. Tiedot pitää saada suoraan jäsenen omaan sähköpostiin kankeiden, moniportaisten ja raskaiden yhteysopettajarinkien sijaan.

 • huolehtinut siitä, että paikallisen tason järjestövalmiustehtävillä on vastuuhenkilöt ja että kaikki ovat tietoisia tehtäväkuvauksesta. 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia osallistumisen tapoja. 

 

Tavoitetila:

 

Uusille ja nykyisille jäsenille on entistä selvempää, miksi järjestön jäsenyys kannattaa. Tehty työ näkyy jäsenille aiempaa selvemmin. Jäsenpalveluja on kehitetty. Järjestön varsinaisten jäsenten ja opiskelijoiden osallisuutta ja sitoutumista järjestön toimintaan on lisätty kehittämällä vaikuttamismahdollisuuksia ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Nuorten ja uusien opettajien osuus OAJ:n toimielimissä on kasvanut, ja opettajaksi opiskelevat osallistuvat järjestön toimintaan sen kaikilla tasoilla.

 

Paikallis-/ opettajayhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 • varmistanut, että oman yhdistyksen yhteysopettajajärjestelmä toimii ja yhteystiedot ovat ajan tasalla.

 • varmistanut, että yhteysopettajilla on riittävästi tietoa siitä, miksi OAJ:n jäsenyys kannattaa.

 • varmistanut, että yhdistyksen omat jäsenedut ja -palvelut ovat toimivia

 • pohtinut jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta lisääviä tapoja yhdistyksen toiminnassa ja toteuttanut niitä aiempaa enemmän.

 • varmistanut, että yhdistyksessä on nuorten opettajien edustus.


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry kehittää viestinnän sisältöjä yhä enemmän kanava- ja kohderyhmäkohtaisesti.

 

Tavoitetila:

 

Jokaisella OAJ:n viestintäkanavalla on oma tärkein kohderyhmänsä, jolle viestintää on suunnattu entistä paremmin. Viestinnässä ovat korostuneet OAJ:n tärkeimmät painopisteet. Viestinnän vaikuttavuuteen on panostettu. OAJ:ssä on vahvistettu ajatusta siitä, että toimijat kaikilla järjestön tasoilla ovat OAJ:n viestin viejiä.

 

Paikallis-/ opettajayhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • toteuttanut/ pitänyt yllä vähintään kahta viestintäkanavaa (esimerkiksi sähköposti, facebook ja verkkosivut), joilla se voi tavoittaa kaikki yhdistyksen jäsenet. 

 • tarjonnut ajantasaista tietoa yhdistyksen toiminnasta jäsenille, paikallisille päättäjille sekä medialle.

 • kannustanut tutustumaan myös alueyhdistyksen ja oaj.fi:n sisältöihin.

 • varmistanut, että paikallisyhdistyksen näkemykset kuuluvat paikallismediassa vähintään kaksi kertaa toimintasuunnitelmakauden aikana.

 • kannustanut jäseniä viestimään koulutus-, kasvatus- ja tutkimusasioista itse esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla.


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n turvaa järjestön toimintasuunnitelman toteutumisen varmistamalla, että järjestön talous on vahva ja vakaa.

 

Tavoitetila:

 

OAJ:n jäsenmaksutulot on turvattu ja pidetty riittävällä tasolla. Sijoitustoiminnan tuottotavoitteena on 3 % + inflaatio normaalissa markkinatilanteessa. Tilikauden kokonaistulos on positiivinen.

 

Paikallisyhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • hoitanut jäsenhankintaa ja -pitoa osaltaan siten, että jäsenmaksutuotot on turvattu ja pidetty riittävällä tasolla. 

 • varmistanut, että yhdistyksen tilikauden kokonaistulos on positiivinen.


 

 1. OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys ry:n uudistaa ammattijärjestötoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

 

Tavoitetila:

 

OAJ:n eri tasojen toimijat ovat aktiivisesti luoneet uuden ajan ammattijärjestötoimintaa.

OAJ on varautunut entistä vahvemmin toimintaympäristönsä pitkän aikavälin muutoksiin sekä ammattijärjestötoimintaan kohdistuviin haasteisiin.

 

Esimerkit

 

Paikallis-/ opettajayhdistys on toimintasuunnitelmakauden päättyessä:

 

 • näyttäytynyt paikallisella tasolla laaja-alaisena koulutuksen ja sivistyksen puolustajana, ideoijana ja uudistajana.

 • varmistanut, että työnantajakohtaisilla paikallisyhdistyksillä on merkittävä rooli työyhteisöjen ja jäsentensä aseman kehittämisessä.
 

OAJ Riihimäen paikallisyhdistyksen hallitus