• Uuden opettajan työvelvoitteen ja palkkaoikeuden alkaminen

Kunnalla tai kuntayhtymässä työskentelevän opettajan palkanmaksu ja oikeus palkkaan määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OVTES Osio A 29 § 1 mom. ja KVTES II luku 1 § 1 mom.). Oikeus saada palkkaa alkaa siitä lukien, kun tosiasiallinen virantoimitus/työssäolo on alkanut. Vakiintuneen käytännön mukaan opettajien palvelussuhde ja palkanmaksu ovat alkaneet lukuvuoden ensimmäisenä päivänä 1.8. ja virantoimitus/työssäolo vasta ensimmäisenä koulupäivänä tai opettajien suunnittelu-eli veso-päivänä. Ennen palvelussuhteen ja palkanmaksun alkua opettajalla ei ole työvelvoitetta.

 

Jos palvelussuhde alkaa vasta ensimmäisestä suunnittelupäivästä, tulee opettajan pidättäytyä tekemästä töitä ennen palvelussuhteen alkua. Tässä tilanteessa tulee huomioida seuraavat asiat:

  • on selvitettävä uuden työnantajan palkkaamiskäytäntö ja työn tarkka aloitusajankohta
  • on oltava erityisen tarkka, kun työnantaja vaihtuu, edeltävästä virasta irtisanoutumisen ajankohta ajoitettava siten, että palkanmaksuun ei tule katkosta
  • opettajan vastuut ja velvollisuudet alkavat vasta kun palkanmaksukin alkaa
  • opettajalle ei saa luovuttaa esim. oppilastietoja ennen palvelussuhteen alkua
  • vakuutukset ovat voimassa vasta palvelussuhteen alkamisesta
  • opettaja ei voi ryhtyä virkatehtäviinsä ennen palvelussuhteen alkamista, eli ei voi tehdä mitään opettajan työtehtäviä ennen ensimmäistä työpäivää