KVTES 2020–2021

                                           

KVTES 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Sopimuskauden palkankorotusajankohdat:

  • 1.8.2020 yleiskorotus, jonka suuruus on 26 euroa, tai kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia

  • 1.4.2021 yleiskorotus, jonka suuruus on 1,0 %

  • 1.4.2021 järjestelyerä, jonka suuruus on 0,8 %

Yleiskorotuksilla korotetaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää sekä palkkahinnoittelukohtien peruspalkkoja.

Lomaraha:

9 § 1 mom.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

KVTES vuosilomaluvun 18 §:ssä tarkoitettu lomaraha tai osa siitä voidaan

työntekijän/viranhaltijan suostumuksin antaa myös vapaana.

 

19 § 2 mom.

Lomarahan vaihtamista koskeva sopimus

Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia kirjallisesti, että lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan 

vastaavana vapaana.

 

19 § 3mom

Lomarahavapaapäivien lukumäärän määräytyminen

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 

momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Mikäli vain osa lomarahasta annetaan vapaana, vähennetään

vuosilomaluvun 18 §:n mukaisesta lomarahasta niin monen lomarahavapaapäivän osuus kuin lomarahavapaata pidetään.

 

19 § 4 mom.

Lomarahavapaapäivien huomioiminen vuosilomaluvun 4 §:n 

työssäolon veroisina päivinä. Lomarahavapaa on vuosilomaluvun 4 §:ssä tarkoitettua työssäolon veroista aikaa.

 

19 § 5 mom.

Lomarahavapaan pitämisajankohta 

Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän sopimana ajankohtana. Lomarahavapaa annetaan viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

 

19 § 6 mom.

Lomarahavapaan kuluminen, lomarahavapaan ajalta maksettava palkka, lomarahavapaan siirtäminen 

Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma vuosilomaluvun 6 §:n mukaan. 

Lomarahavapaa-ajalta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen palkka.

 

19 § 7 mom.

Korvaus pitämättömiltä lomarahapäiviltä

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä 

korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä

Soveltamisohje:

Lomarahavapaan määrä on 50 % ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Jos vain osa lomarahasta annetaan vapaana, lomarahasta vähennetään pidettävien lomarahavapaapäivien osuus

.

Ylimääräiset vapaapäivät:

 

Osa-aikaisen työntekijän ylimääräisten vapaapäivien ansaintaa ja antamista 

koskevat määräykset täsmentyivät:

”Ylimääräiset vapaapäivät kertyvät osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle/työntekijälle samassa suhteessa kuin hänen työaikansa on säännöllisestä täydestä työajasta. Vapaapäivien ansaintaa laskettaessa käytetään seuraavaa laskentakaavaa:

osa-aikaprosentti x lomanmääräytymiskuukausien lukumäärä / 2

 

Ylimääräisen vapaapäivän vaikutusta säännölliseen viikkotyöaikaan ohjeistetaan aiempaa selkeämmin:

Jos viikkoon tai tasoittumisjaksoon sisältyy vapaapäiviä, lyhenee sen säännöllinen työaika jokaista vapaapäivää kohden 7 tuntia 45 minuuttia.

Kyseessä on tällöin ennalta suunniteltu poissaolo.

Ennalta suunniteltujen poissaolojen osalta myös osa-aikatyötä tekevän säännöllinen työaika lyhenee jokaista vapaapäivää kohden 7 tuntia 45 minuuttia. Tämä johtuu siitä, että osa-aikaisuus on otettu huomioon jo vapaapäivien ansainnassa