Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020–2021

                                    

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Sopimuskauden palkankorotusajankohdat: 

1.8.2020 yleiskorotus

 • osiossa B 0,87 % (peruskoulu ja lukio)

 • osiossa F 1,24 % (kansalaisopisto)

 • osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla.

 • osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.

1.4.2021 yleiskorotus

 • osioissa B 0,72 % (peruskoulu ja lukio)

 • osiossa F 0,75 % (kansalaisopisto)

 • osiossa C 0,99 % (ammatillinen)

 • osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla.

 • Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 on 0,8 %. 

 

OVTES 2020–2021 SOPIMUSMUUTOKSIA:

Vuosisidonnainen lisä ja eläke – pykälä poistetaan 1.8.2020. Laskenta ei ala alusta, eli henkilö säilyttää vuosisidonnaiset lisät eläkkeeltä töihin palatessaan. 

Osittaisen virkavapaan ja viranhoidon palkkaus: Muutos työtuomioistuimen päätöksen mukaisesti, eli varsinaisen palkan velvoitteiden määräämiseen sovelletaan osa-aikaprosenttia. Tällä on vaikutuksia mm. osa-aikaisen viranhaltijan ys-aikaan ja vesovelvoitteeseen.

Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä - euromäärää on kasvatettu osana kikyjen poistumista.

Peruskoulu 

Tasokorotus luokanopettajan hinnoittelutunnuksiin 40304030 ja 40307056 0,545 %:n 1.8.2020

Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007–31.7.2022 

 

Lisätty ohjeistus: yhteissuunnitteluajan käyttöä suunniteltaessa tulee huomioida, että sitä käytetään mahdollisuuksien mukaan tasaisesti koko lukuvuoden työaikana. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä lukuvuoden aikana on enintään 120 tuntia (ennen 126) 

LUKIO  

 1. Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on enintään 101. Yhteissuunnittelutyöajalla ei lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää.

 2. Lukioresurssimääräyksen kautta määrättäviin luokan ulkopuolisiin töihin ja tehtäviin (muu kuin opetustyö ja 8 § 1 mom. mukaiset ylioppilastutkintoon liittyvät tehtävät) sovelletaan kaikille opettajille opetusvelvollisuutta 19. Nämä lukioresurssin kautta korvattavat tunnit luetaan opettajan opetusvelvollisuuteen viimeisenä ja korvataan ylitunteina maksettaessa kaikille opettajille opetusvelvollisuudella 19. Opettajan opetusvelvollisuutta painotettaessa näitä tunteja ei oteta huomioon

 3. )Lukioresurssituntien määrä on lukiota kohden 14 viikkotuntia, johon lisätään 0,17 viikkotuntia opiskelijaa kohden. Lukioresurssia käytetään rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeiksi pitämiin työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin kuten ylioppilaskirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Lukioresurssin käytöstä päätetään lukuvuodeksi kerrallaan.  Jos lukioresurssia ei käytetä kokonaisuudessaan luokan ulkopuolisiin tehtäviin, kohdennetaan käyttämätön tuntimäärä opetustyöhön.

Lukioresurssista on käytettävä suurin osa luokan ulkopuolisiin tehtäviin. Näiden rehtorin määräämien töiden ja tehtävien opetusvelvollisuus on 19. Ylioppilastutkintoon liittyvien tehtävien korvaamiseen (8 § 1 mom.) sovelletaan kuitenkin opettajan omaa opetusvelvollisuutta. Korvausperusteena on myös opettajan oma opetusvelvollisuus, kun lukioresurssia käytetään korvaamaan lukion päättötutkintoon kuuluvia suullisia kuulusteluja. Jos päätetään resurssin käyttämisestä opetustyöhön, tulee siitä sopia opettajakunnan kanssa. 

4) Yksityisopiskelijan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät (voimaan 1.8.2020)Täsmennys 1 mom. määräykseen:

Yksityisopiskelija on ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistuva henkilö lukuun ottamatta 

 • lukion omaa opiskelijaa, joka ei ole vielä suorittanut lukion päättötutkintoa eikä ylioppilastutkintoa

 • opiskelijaa, joka omassa koulussaan uusii hylätyn pakollisen kokeen kolmena ylioppilastutkinnosta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettuna tutkintokertana.

 • henkilöä/opiskelijaa, joka omassa koulussaan uusii yhden kerran hyväksytysti suoritetun kokeen ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana.

 • opiskelijaa, joka omassa koulussaan täydentää tutkintoaan ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana.

 

KANSALAISOPISTO

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetustuntimäärä (voimaan 1.8.2020)

Opettajan muu työvelvollisuus on 350 tuntia työvuodessa. Jos opettaja eri toimipisteeseen matkustamisen vuoksi matkustaa viikossa keskimäärin 200 kilometriä, luetaan matkustamiseen käytetystä ajasta enintään 75 tuntia edellä sanottuun muuhun työvelvollisuuteen.