Kolmiportainen tuki

 

Perusopetuslakia* muutettiin vuonna 2010 oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevin osin. Tämän johdosta on kunnissa muutettu erityisopetuksen järjestämistapoja. Koska kunnallinen virka- ja työehtosopimus (OVTES) kuitenkin perustuu luokan-/aineenopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen ja erityisluokanopetuksen erottamiseen, on aiheellista ohjeistaa mahdollisen uuden erityisopetuksen toteutustavan mukaisesta toiminnasta.

Uuden perusopetuslain perusteluiden mukaan ei koulutuksenjärjestäjälle määrätty sellaisia lisätehtäviä, jotka vaatisivat uusia resursseja, vaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät tehtävät toteutetaan vain uudella tavalla (ns. kustannusneutraali uudistus). Näin ollen myös opettaja tekee mahdollisesta uudesta erityisopetuksen järjestämistavasta johtuvat uudet tehtävät niihin osoitettujen uusien resurssien puitteissa. 

OVTES perustuu virkapohjaiselle järjestelmälle, mikä tarkoittaa sitä, että palvelussuhteen ehdot määräytyvät virkanimikkeen perusteella. Virkanimikkeen tulee puolestaan vastata viran ja sen hoitajan tehtäviä. Eri tehtäville taas on asetuksella määritelty kelpoisuusehdot kelpoisuusasetuksessa*. Erityisopetuksessa nimike on oleellinen, koska erityisluokanopettajan opetusvelvollisuus 22 ja erityisopettajan 24 viikkotuntia.

Koulutuksenjärjestäjän tulee perusopetuslain ja kelpoisuusasetuksen mukaan toimia niin, että kuhunkin peruskoulun tehtävään, mukaan lukien ns. kolmiportaisen tuen tehtävät, saadaan kelpoinen opettaja.

 

Kolmiportaisen tuen muodot ja siihen liittyvät tehtävät:

 

1) Yleinen tuki (esim. lyhytkestoinen tukiopetus)

Tukea voi antaa kelpoinen perusopetuksen opettaja. Tukiopetusta tulee ja voi antaa se luokan-/aineen-/erityisopettaja, joka tuen tarpeen havaitsee tai jos sitä oppilas/huoltaja vaatii.

- oppilaalla on tukiopetukseen subjektiivinen oikeus - tukiopetus korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti ylituntipalkkiolla - ellei koulutuksenjärjestäjä osoita riittäviä resursseja oppilaan tukiopetukseen, tulee opettajan kertoa tästä rehtorille ja oppilaan huoltajille

- muita yleiseen tukeen kuuluvia tehtäviä opettaja tekee osoitettujen resurssien puitteissa: yt-aika ja koulu-/oppilaitoskohtainen lisätehtävä-korvaus, sikäli kun näitä resursseja ei ole jo käytetty vakiintuneesti opettajan muihin tehtäviin.

- luottamusmiehen ja yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että ellei koulutuksenjärjestäjä osoita riittäviä resursseja muuhun yleiseen tukeen, opettaja ilmoittaa asiasta rehtorille, jonka jälkeen luottamusmies ryhtyy toimiin tilanteen korjaamiseksi

 

2) Tehostettu tuki (esim. säännöllinen tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus)

Osa-aikaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan erityisopettaja (ns. laaja-alainen) ja erityisluokanopettaja. Tehostettua tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään opetussuunnitelman ja hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon, joka ko. oppilaasta tehdään. Arviossa on määriteltävä ne tukimuodot, joita oppilas tarvitsee (mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon palvelut, opintojen ohjaus, samanaikaisopetus, pienryhmäopetus).

- oppilaalle tehdään pedagoginen arvio osana arviointia

- oppilaalla on oikeus saada pedagogisessa arviossa todettuja tehostetun tuen muotoja

- ellei opetuksenjärjestäjä osoita oppilaalle resursseja pedagogisessa arviossa todettuun tukeen, tulee opettajan kertoa asiasta rehtorille ja oppilaan huoltajalle, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin (kantelu)

- kunnassa annettavaan perusopetuslain määrittelemään osa-aikaiseen erityisopetukseen, jota on kelpoinen antamaan vain erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, on oltava tarvittava määrä erityisopettajan ja erityisluokanopettajan virkoja

- tehostetun tuen tehtäviin on käytettävissä yt-aikaa ja koulu-/oppilaitoskohtaisen lisätehtävämääräyksen myötä osoitettua resurssia, sikäli kun näitä resursseja ei ole jo käytetty vakiintuneesti opettajan muihin tehtäviin, tai ne tulee järjestää muuna soveltuvana aikana koulutyön lomassa. Ellei tämäkään onnistu, on muita tehtäviä vähennettävä niin, että lain edellyttämät toimet voidaan suorittaa (ks. myös Kuntatyönantaja-lehti nro 6/2010 s. 34)

- luottamusmiehen ja yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että ellei koulutuksenjärjestäjä osoita riittäviä resursseja tehostettuun tukeen, opettaja ilmoittaa asiasta rehtorille, jonka jälkeen luottamusmies ryhtyy toimiin tilanteen korjaamiseksi

 

3) Erityinen tuki (esim. erityisopetus)

Erityisopetusta erityisen tuen oppilaalle on kelpoinen antamaan erityisluokanopettaja. Erityisen tuen tarpeen arvio perustuu pedagogiselle selvitykselle, joka ko. oppilaasta tehdään. Selvityksen perusteella koulutuksenjärjestäjä tekee mahdollisen erityisen tuen päätöksen, jonka nojalla oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksenjärjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaan opetus järjestetään HOJKS:n ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaalle on edellä kohdissa 1) ja 2) kuvattujen tukimuotojen lisäksi, HOJKS:n mukaisesti, annettava uutena, vain erityiseen tukeen kuuluvana tukimuotona, erityisopetusta. Tätä erityisopetusta on kelpoinen antamaan vain erityisluokanopettaja. Erityisopetusta voidaan antaa muun opetuksen yhteydessä, osittain tai kokonaan erityisluokalla.

- oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys osana arviointia

- HOJKS:n laatimisesta erityisopetuksen osalta vastaa käytännössä aina erityisluokanopettaja, koska vain hän on kelpoinen suunnittelemaan ja antamaan erityisen tuen päätöksen saaneen oppilaan erityisopetusta. Niissä aineissa, missä oppilas ei tarvitse erityisopetusta, HOJKS:n kirjaa oppilasta opettava opettaja.

- ellei opetuksenjärjestäjä tee pedagogisen selvityksen mukaista erityisen tuen päätöstä, tulee opettajan kertoa asiasta esimiehelleen ja oppilaan huoltajalle, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin (kantelu ja valitus)

- kunnassa annettavaan perusopetuslain määrittelemään erityisen tuen mukaiseen erityisopetukseen, jota on kelpoinen antamaan vain erityisluokanopettaja, on oltava tarvittava määrä erityisluokanopettajan virkoja

- erityisen tuen tehtäviin on käytettävissä yt-aikaa ja koulu-/oppilaitoskohtaisen lisätehtävämääräyksen myötä osoitettua resurssia, sikäli kun näitä resursseja ei ole jo käytetty vakiintuneesti opettajan muihin tehtäviin, tai ne tulee järjestää muuna soveltuvana aikana koulutyön lomassa. Ellei tämäkään onnistu, on muita tehtäviä vähennettävä niin, että lain edellyttämät toimet voidaan suorittaa (ks. myös Kuntatyönantaja-lehti nro 6/2010 s. 34)

- luottamusmiehen ja yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että ellei koulutuksenjärjestäjä osoita riittäviä resursseja tehostettuun tukeen, opettaja ilmoittaa asiasta rehtorille, jonka jälkeen luottamusmies ryhtyy toimiin tilanteen korjaamiseksi

 

Edellä olevan perusteella opetus ja luokat/oppilasryhmät tulee järjestää niin, että kunkin oppilaan oikeudet toteutuvat lain ja opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla. Tämä vaatimus koskee kaikkia perusopetuksen oppilaita.

 

* Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642

 

*Valtioneuvoston asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun ase-

tuksen muuttamisesta 105/2012

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2012/20120105.pdf